Deutz 56999 - MKO "V 3"

20.07.2007 - Dornum Foto:  Thomas Reyer